Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.

Strona głównaAkcjonariat

Nowości

Akcjonariat

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Kapitał zakładowy 628.600 zł.
Kapitał wpłacony 628.600 zł.

NIP: 569-16-49-963

REGON: 130452260

KRS: 0000113224

BDO: 000359509