6 czerwca 2023

Ogłoszenie

 
  

          Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” SA w Mławie działając na podstawie art.399 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Statutu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie, zwołuje na dzień 28.06.2023r. godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Mławie przy ul. Stary Rynek 4 lok. 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
 6. Wybór komisji skrutacyjnej;
 7. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) za rok obrotowy 2022;
 8. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) za rok obrotowy 2022;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie absolutorium łącznego członkom Rady Nadzorczej;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 15. Wybór Członków Zarządu Spółki;
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

 

 

Prezes Zarządu                                                 Wiceprezes Zarządu

Radosław Rutyna                                                    Maciej Beniuk